Giáo dục công dân lớp 11 - Trang 2

Câu 6 trang 95 SGK GDCD lớp 11

Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm? Câu 1 trang 101 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 4 trang 90 SGK GDCD lớp 11

Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Cho ví dụ minh họa? Câu 5 trang 90 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 3 trang 95 SGK GDCD lớp 11

Em hãy giải thích và nêu lên thái độ của mình đối với những quan niệm sau: Trời sinh voi, trời sinh cỏ; Đông con hơn nhiều của; Trọng nam khinh nữ. Câu 4 trang ...

Câu 1 trang 101 SGK GDCD lớp 11

Nêu tình hình môi trường ở nước ta hiện nay và nhận xét. Câu 2 trang 101 SGK GDCD lớp 11 Câu 3 trang 101 ...

Câu 5 trang 95 SGK GDCD lớp 11

Trình bày phương hướng cơ bản nhằm giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay. Câu 6 trang 95 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 8 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu những việc làm của chính quyền địa phương nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân mà em biết. Câu 9 trang 80 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 6 trang 90 SGK GDCD lớp 11

Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ? Câu 1 trang 95 SGK GDCD lớp 11 Câu ...

Câu 1 trang 95 SGK GDCD lớp 11

Nêu tình hình dân số ở nước ta và tác động của nó đối với mọi mặt của đời sống xã hội. Hãy tìm hiểu về mật độ dân số ở địa phương em và so sánh với mật độ dân ...

Câu 5 trang 90 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết. Câu 6 trang 90 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 1 trang 90 SGK GDCD lớp 11

Những biểu hiện về mặt bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? Câu 2 trang 90 SGK GDCD lớp 11 Câu ...

Câu 5 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Vai trò của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị ở nước ta như thế nào? Câu 6 trang 80 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 9 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh ở địa phương mình? Câu 1 trang 90 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 3 trang 90 SGK GDCD lớp 11

Theo em, dân chủ và tập trung, dân chủ và tự do, dân chủ và pháp luật có mâu thuẫn với nhau không? Tại sao? Câu 4 trang 90 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 7 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Em hãy nêu những ví dụ thể hiện Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Câu 8 trang 80 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 5 trang 73 SGK GDCD lớp 11

Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở nước ta ở điểm nào? Câu 6 trang 73 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 2 trang 90 SGK GDCD lớp 11

Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Câu 3 trang 90 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 6 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta? Câu 7 trang 80 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 3 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Tại sao nói nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc? ...

Câu 2 trang 73 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Theo em, đặc trưng nào được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn cuộc sống hiện nay ở nước ta? Câu 3 ...

Câu 1 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước xuất hiện từ khi nào? Tại sao khi đó nhà nước xuất hiện? Câu 2 trang 80 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 9 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Phân tích vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước ở nước ta hiện nay. Câu 10 trang 65 SGK GDCD lớp 11 Câu 11 ...

Câu 4 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có những chức năng cơ bản nào? Chức năng nào là cơ bản nhất? Tại sao? Câu 5 trang 80 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 2 trang 80 SGK GDCD lớp 11

Giải thích tại sao nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị? Cho ví dụ minh họa? Câu 3 trang 80 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 5 trang 65 SGK GDCD lớp 11

Trình bày khái niệm, cơ cấu và vai trò của thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay. Câu 6 trang 65 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 6 trang 73 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu một vài biểu hiện về những tàn dư của xã hội cũ cần phải đấu tranh khắc phục ở nước ta hiện nay (hay ở địa phương mình). Là học sinh phổ thông, em có ...

< 1 2 3 4 5 >
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ