Giáo dục công dân lớp 11 - Trang 4

Câu 3 trang 47 SGK GDCD lớp 11

Phân tích vai trò của mối quan hệ cung – cầu Câu 4 trang 47 SGK GDCD lớp 11 Câu 5 trang 48 SGK GDCD lớp ...

Câu 5 trang 48 SGK GDCD lớp 11

Khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây: Câu 6 trang 48 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 9 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu ví dụ về sự vận dụng tác động kích thích lực lượng sản xuất và năng suất lao động tăng lên của quy luật giá trị ở một cơ sở sản xuất mà em biết. Câu 10 ...

Câu 6 trang 48 SGK GDCD lớp 11

Em hãy lấy ví dụ minh họa về sự điều tiết của Nhà nước, khi trên thị trường quan hệ cung – cầu bị rối loạn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Câu ...

Câu 5 trang 42 SGK GDCD lớp 11

Có ý kiến cho rằng: Để phát huy mặt tích cực cuả cạnh tranh ở nước ta hiện nay, Nhà nước chỉ cần để ra giải pháp khắc phục mặt hạn chế của cạnh tranh. Điều đó ...

Câu 1 trang 47 SGK GDCD lớp 11

Cầu là gì? Cung là gì? Tại sao người bán và người mua lại quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán? Câu 2 trang 47 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 5 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Có ý kiến cho rằng, năng suất lao động tăng lên làm cho lượng giá trị của một hàng hóa tăng lên. Điều đó đúng hay sai? Tại sao? Câu 6 trang 35 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 2 trang 47 SGK GDCD lớp 11

Phân tích nội dung của quan hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Câu 3 trang 47 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 2 trang 42 SGK GDCD lớp 11

Cạnh tranh có những loại nào? Lấy ví dụ để minh họa. Câu 3 trang 42 SGK GDCD lớp 11 Câu 4 trang 42 SGK ...

Câu 1 trang 34 SGK GDCD lớp 11

Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa? Câu 2 trang 35 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 1 trang 42 SGK GDCD lớp 11

Cạnh tranh là gì? Phân tích tính tất yếu khách quan và mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Câu 2 trang 42 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 4 trang 42 SGK GDCD lớp 11

Từ tính hai mặt tích cực và hạn chế của cạnh tranh, hãy cho biết Nhà nước cần làm gì để phát huy mặt tích cực và khắc phục được mặt hạn chế của cạnh tranh hiện ...

Câu 8 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị trong các cửa hàng mà em quan sát được. Câu 9 trang 35 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 7 trang 27 SGK GDCD lớp 11

Tại sao nói giá cả là “mệnh lệnh” của thị trường đối với mọi người sản xuất và lưu thông hàng hóa? Câu 8 trang 27 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 10 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Theo em, Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động phân hóa giàu – nghèo của quy luật giá trị? Câu 1 trang 42 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 4 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Tại sao quy luật giá trị lại có tác động kích thích lực lượng sản xuất phát triển và làm cho năng suất lao động tăng lên? Câu 5 trang 35 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 7 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản xuất của quy luật giá trị trong các cơ sở sản xuất mà em biết được. Câu 8 trang 35 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 4 trang 26 SGK GDCD lớp 11

Trình bày nguồn gốc ra đời và bản chất của tiền tệ. Câu 5 trang 26 SGK GDCD lớp 11 Câu 6 trang 27 SGK GDCD ...

Câu 6 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Tại sao quy luật giá trị lại có tác động phân hóa người sản xuất thành giàu – nghèo? Câu 7 trang 35 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 10 trang 27 SGK GDCD lớp 11

Theo em, mỗi công dân cần phải làm gì đối với sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay? Câu 1 trang 34 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 3 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Tại sao quy luật giá trị lại có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa? Cho ví dụ để minh họa? Câu 4 trang 35 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 7 trang 12 SGK GDCD lớp 11

Hãy cho biết vài nét về phát triển kinh tế của gia đình mình và em có thể làm gì để phát triển kinh tế gia đình? Câu 1 trang 26 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 2 trang 35 SGK GDCD lớp 11

Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây? Câu 3 trang 35 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 6 trang 27 SGK GDCD lớp 11

Trình bày nội dung của quy luật lưu thông tiền tệ. Lạm phát có ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống? Câu 7 trang 27 SGK GDCD lớp 11 ...

Câu 9 trang 27 SGK GDCD lớp 11

Hãy nêu một số ví dụ về sự vận dụng các chức năng của thị trường đối với người sản xuất và người tiêu dùng. Câu 10 trang 27 SGK GDCD lớp 11 ...

< 1 2 3 4 5 >
Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ Cho thuê nhà trọ phòng trọ giá rẻ