Tin học lớp 11

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. In ra trong các phần tử trên đường chéo chính.

Đánh giá bài viết Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. a. In ra trong các phần tử trên đường chéo chính. b. In ra màn hình trong các phần tử trên ...

Trộn hai mảng đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lại thành một mảng mới mà vẫn đảm bảo thứ tự của nó.

Trộn hai mảng đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lại thành một mảng mới mà vẫn đảm bảo thứ tự của nó. 4.8 (96%) 380 votes Trộn hai mảng đã được sắp xếp theo ...

Viết chương trình tạo ra một file F3 chứa các số nguyên bằng cách nối hai file số nguyên F1 và F2 đã có trên đĩa. In nội dung của cả 3 tập tin trên ra màn hình.

Viết chương trình tạo ra một file F3 chứa các số nguyên bằng cách nối hai file số nguyên F1 và F2 đã có trên đĩa. In nội dung của cả 3 tập tin trên ra màn hình. ...

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. Tính tổng của 2 ma trận.

Đánh giá bài viết Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. a. Tính tổng của 2 ma trận. b. Tính tích của 2 ma trận. Bài viết liên quan: Hãy cho biết ...

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần & tính giá trị trung bình của dãy.

Đánh giá bài viết Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy số theo thứ tự giảm dần & tính giá trị trung bình của dãy. Từ khóa ...

Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự, Kiểm tra xem nó có đối xứng hay không (Ví dụ: Chuỗi đối xứng RADAR, MADAM).

Đánh giá bài viết Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự, Kiểm tra xem nó có đối xứng hay không (Ví dụ: Chuỗi đối xứng RADAR, MADAM). Từ khóa tìm kiếm ...

Viết chương trình nhập vào một file số nguyên. In file số nguyên này ra màn hình.

Viết chương trình nhập vào một file số nguyên. In file số nguyên này ra màn hình. 4.8 (96%) 380 votes Viết chương trình nhập vào một file số nguyên. In file số ...

Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. Kiểm tra xem ma trận có đối xứng hay không?

Đánh giá bài viết Viết chương trình nhập vào một ma trận vuông cấp n. Kiểm tra xem ma trận có đối xứng hay không? Bài viết liên quan: Tại sao người ta phải xây ...

Đếm số từ trong một chuỗi.

Đánh giá bài viết Đếm số từ trong một chuỗi. Bài viết liên quan: Trong Pascal, nếu một biến chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi từ 10 đến 25532 thì biến đó có ...

Viết chương trình nhân hai số phức A, B.

Đánh giá bài viết Viết chương trình nhân hai số phức A, B. Bài viết liên quan: Tại sao phải khai báo biến? Tại sao mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc? Trong sơ đồ ...

Chuyển một số từ hệ thập phân sang bát phân.

Đánh giá bài viết Chuyển một số từ hệ thập phân sang bát phân. Bài viết liên quan: Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal. Nhập từ bàn phím tuổi của ...

Viết chương trình nhập vào một danh sách sinh viên có n người ( mỗi sinh viên có họ, tên, tuổi, quê quán). In danh sách sinh viên ra màn hình. Sắp xếp danh sách sinh viên theo tuổi và in danh sách sau khi sắp xếp ra màn hình.

Đánh giá bài viết Viết chương trình nhập vào một danh sách sinh viên có n người ( mỗi sinh viên có họ, tên, tuổi, quê quán). In danh sách sinh viên ra màn hình. ...

Mở một file số nguyên đã có trên đĩa, sao chép nội dung của nó sang một tập tin mới và in nội dung của tập tin sau khi sao chép ra màn hình.

Đánh giá bài viết Mở một file số nguyên đã có trên đĩa, sao chép nội dung của nó sang một tập tin mới và in nội dung của tập tin sau khi sao chép ra màn hình. ...

Viết chương trình tìm số đảo của một số nguyên dương

Đánh giá bài viết Viết chương trình tìm số đảo của một số nguyên dương Bài viết liên quan: Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal. Nhập từ bàn phím ...

Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ thường, các ký tự cuối của từ trong chuỗi sang chữ hoa.

Đánh giá bài viết Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ thường, các ký tự cuối của từ trong ...

Chuyển một số từ hệ thập phân sang nhị phân.

Đánh giá bài viết Chuyển 1 số từ hệ thập phân sang nhị phân. Bài viết liên quan: Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N và đưa ra màn hình số hạng ...

Viết chương trình nhập vào một chuỗi kí tự, sau đó nhập vào một kí tự bất kì và đếm số lần của nó trong chuỗi đã nhập.

Đánh giá bài viết Viết chương trình nhập vào một chuỗi kí tự, sau đó nhập vào một kí tự bất kì và đếm số lần của nó trong chuỗi đã nhập. Từ khóa tìm kiếm ...

Viết chương trình nhập vào một ma trận, tính tổng bình phương của các số âm trong ma trận trên.

Đánh giá bài viết Viết chương trình nhập vào một ma trận, tính tổng bình phương của các số âm trong ma trận trên. Bài viết liên quan: Tại sao phải khai báo ...

Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình.

Đánh giá bài viết Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. a. Sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần và in kết quả ra màn hình. b. Nhập vào một số x ...

Viết chương trình nhập vào họ tên của một người. Sau đó in chuỗi họ tên ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ hoa, toàn bộ chuỗi họ và tên đổi thành chữ hoa.

Đánh giá bài viết Viết chương trình nhập vào họ tên của một người. Sau đó in chuỗi họ tên ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ hoa, toàn bộ chuỗi họ và ...

Viết chương trình cộng hai số phức A, B.

Đánh giá bài viết Viết chương trình cộng hai số phức A, B. Bài viết liên quan: Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch? Câu lệnh ghép là ...

In ra dãy chẵn lẻ

Đánh giá bài viết Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên có n phần tử. a. Đưa những phần tử lẻ ra đầu danh sách, những phần tử chẵn về cuối danh sách và ...

Tính tổng lũy thừa (dùng chương trình con)

Tính tổng lũy thừa (dùng chương trình con) 4.8 (96%) 380 votes Tính tổng lũy thừa (dùng chương trình con) Từ khóa tìm kiếm nhiều:viet cac phuong trinh tinh tong ...

Viết chương trình đọc vào hai đa thức. Thực hiện phép cộng hai đa thức rồi in kết quả ra màn hình.

Đánh giá bài viết Viết chương trình đọc vào hai đa thức. Thực hiện phép cộng hai đa thức rồi in kết quả ra màn hình. Bài viết liên quan: Tại sao người ta phải ...

Tính các số Fibonacci

Đánh giá bài viết Bài viết liên quan: Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch? Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu lệnh ghép? Nhập ...

1 2 3 4 >
Cho thuê phòng trọ Cho thuê phòng trọ hà nội Cho thuê phòng quận 7 Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Bất động sản chính chủ Cho thuê nhà trọ Mua bán bất động sản